zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Biologia

 


W ramach zajęć rozwijajÄ…cych "Akademii sukcesu" zostaĹ‚y zrealizowane tematy zwiÄ…zane z komórkowÄ… budowÄ… organizmów, wpĹ‚ywem bakterii i wirusów na organizm czĹ‚owieka, procesami fotosyntezy i oddychania, budowÄ… i czynnoĹ›ciami ĹĽyciowymi roĹ›lin. Część zajęć poĹ›wiÄ™cona byĹ‚a obserwacjÄ… mikroskopowym i doĹ›wiadczeniom. Obecnie omawiane sÄ… tematy dotyczÄ…ce pozytywnego i negatywnego wpĹ‚ywu czĹ‚owieka na Ĺ›rodowisko.
Podczas zajęć terenowych zbierane i oznaczane sÄ… roĹ›liny, z których powstanie zielnik. ZajÄ™cia dydaktyczno-wyrównawcze dotyczÄ… rozwiÄ…zywania problemów zwiÄ…zanych z treĹ›ciami omawianymi na lekcjach biologii. Przeprowadzone byĹ‚y obserwacje mikroskopowe i doĹ›wiadczenia. Obecnie prowadzone sÄ… zajÄ™cia terenowe w celu zrobienia zielnika.

Wersja do druku