zaloguj siê   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Matematyka

Na zajÄ™ciach rozwijajÄ…cych z matematyki uczniowie pogÅ‚Ä™biajÄ… wiadomoÅ›ci i umiejÄ™tnoÅ›ci zdobytych na lekcjach matematyki, odkrywajÄ…, formuÅ‚ujÄ… i rozwiÄ…zujÄ… problemy matematyczne, rozwijajÄ… umiejÄ™tność myÅ›lenia abstrakcyjnego i logicznego rozumienia, rozwijajÄ… umiejÄ™tność czytania tekstu i przekÅ‚adania go na jÄ™zyk matematyki. Uczniowie dostrzegajÄ… także prawidÅ‚owoÅ›ci matematyczne w otaczajÄ…cym Å›wiecie, ksztaÅ‚cÄ… umiejÄ™tność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiÄ…zywania problemów praktycznych w życiu codziennym, ksztaÅ‚cÄ… wyobraźniÄ™ przestrzennÄ….
Uczniowie zbierajÄ… i opracowujÄ… dane statyczne za pomocÄ… tabel, diagramów i wykresów, doskonalÄ… umiejÄ™tność rozwiÄ…zywania zadaÅ„ zwiÄ…zanych z obliczeniami procentowymi oraz proporcjami wystÄ™pujÄ…cymi w życiu codziennym, obliczajÄ… wymiary rzeczywiste, wykorzystujÄ… mapÄ™ i skalÄ™, doskonalÄ… umiejÄ™tność czytania ze zrozumieniem pracujÄ…c z tekstem, zadaniami tekstowymi oraz obrazkami, tabelami i diagramami. Uczniowie poznali również inne systemy liczbowe oraz ciekawe wÅ‚asnoÅ›ci różnych liczb.
Podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych uczniowie doskonalili umiejÄ™tnoÅ›ci z matematyki i praktycznie utrwalali wiadomoÅ›ci zdobyte na lekcjach matematyki. Rozwijali umiejÄ™tnoÅ›ci posÅ‚ugiwania siÄ™ wÅ‚aÅ›ciwÄ… terminologiÄ… oraz korzystania z podrÄ™cznika i innych źródeÅ‚ informacji. U uczniów uczÄ™szczajÄ…cych na zajÄ™cia nastÄ…piÅ‚a poprawa wyników nauczania.


ZSP Zbylitowska Góra

Na zajÄ™ciach pozalekcyjnych z matematyki prowadzonych przez p. MartÄ™ Gut w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze uczniowie mieli możliwość rozwijania zainteresowaÅ„ i uzdolnieÅ„ matematycznych. Obliczali pola i objÄ™toÅ›ci bryÅ‚, wykorzystujÄ…c przygotowane wczeÅ›niej modele , mierzyli, zamieniali jednostki, szacowali wyniki obliczeÅ„. Poszerzyli swojÄ… wiedzÄ™ o nowe, ciekawe problemy, takie jak niedziesiÄ…tkowe systemy liczbowe czy elementy kombinatoryki. PosÅ‚ugujÄ…c siÄ™ mapÄ… przeliczali odlegÅ‚oÅ›ci miÄ™dzy miejscowoÅ›ciami. Zbierali i opracowywali dane statystyczne za pomocÄ… tabel, diagramów, wykresów. Obliczali podatki, uwzglÄ™dniajÄ…c obowiÄ…zujÄ…ce progi procentowe i arkusze PIT. Zapoznali siÄ™ z rozliczeniami zwiÄ…zanymi ze spÅ‚atÄ… kredytów lub wpÅ‚at na rachunek bankowy, konto osobiste. Uczniowie mieli okazjÄ™ przekonać siÄ™, że matematyka nie jest naukÄ… czysto teoretycznÄ…, ale znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach życia, takich jak: gospodarka, administracja paÅ„stwowa, bankowość i finanse publiczne oraz innych dziedzinach nauki. W sposób odmienny niż na lekcjach zdobywali i utrwalali wiedzÄ™. WspóÅ‚pracowali w zespole i w grupach, rozwiÄ…zywali krzyżówki, Å‚amigÅ‚ówki, rebusy -uczÄ…c siÄ™ i bawiÄ…c równoczeÅ›nie.

ZSP Tarnowiec

Wersja do druku