zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie

24.07.2012

W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r. do czerwca 2012r. Zajęcia pozalekcyjne przeznaczone były dla uczniów gimnazjum, szczególnie zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowań oraz poszerzeniem wiedzy z matematyki.
Celem prowadzonych zajęć było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz motywowanie młodzieży do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach pozalekcyjnych pogłębiała wiedzę zdobytą na lekcjach matematyki, a także poszerzała zakres umiejętności poprzez realizację tematów z klas programowo wyższych oraz treści wykraczających poza program nauczania. Na zajęciach tych uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia, byli aktywnymi uczestnikami procesu kształcenia. Tematyka zajęć była interesująca. Na zajęciach tych uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia, byli aktywnymi uczestnikami procesu kształcenia. Obserwując młodzież można stwierdzić, że rozwiązywanie zadań dawało im dużo satysfakcji.
Uczniowie na koniec projektu pisali test końcowy. Wyniki przeprowadzonego testu pozwalają stwierdzić, że młodzież uczęszczająca na zajęcia coraz lepiej rozwiązywała zadania, o czym świadczą wyniki uzyskane z testu na poziomie 90%. U wszystkich uczestników można było zauważyć wyraźny postęp. Ponadto 100% uczniów zakończyło udział w projekcie z minimum 85% frekwencją.
Podsumowując, osiągnięto rezultaty twarde i miękkie. Udział w zajęciach zmotywował młodzież do samodzielnego poszerzania swoich zainteresowań i wiedzy. Dzięki uczestnictwu w zajęciach motywacja do nauki wzrosła. Zadowalające jest to, że młodzież w przyszłości chciałaby uczestniczyć w zajęciach tego typu i jest zainteresowana dalszym pogłębianiem wiedzy z matematyki. Wynika z tego, że realizacja zajęć pozalekcyjnych przyniosła zamierzone efekty, a tym samym nastąpił wzrost jakości nauczania w szkole.


Zwiększenie chęci działania i poczucie sukcesu sprawiały, że uczniowie pracowali coraz bardziej efektywniej. Byli ciągle wdrażani do samodzielnego rozwoju oraz motywowani do wykorzystania swoich uzdolnień. Uczestnicy zajęć potrafili twórczo myśleć, wyciągać wnioski a przede wszystkim rozwijać umiejętność logicznego myślenia rozwiązując różne zadania matematyczne. Potrafili odkrywać, formułować i rozwiązywać problemy matematyczne. Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, rozwoju zainteresowań.

Wersja do druku
« inne aktualności