zaloguj siê   |    mapa strony   |
RSS

Witamy na stronie ...

Witamy na stronie Akademi Sukcesu - projektu, którego celem jest podniesienie atrakcyjnoÅ›ci i jakoÅ›ci oferty edukacyjnej w czterech Gimnazjach z terenu Gminy Tarnów i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z gminy wiejskiej Tarnów.

Projekt jest wspóÅ‚finansowany przez UniÄ™ EuropejskÄ… w ramach Programu Operacyjnego KapitaÅ‚ Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wyksztaÅ‚cenia i kompetencji w regionach), poddziaÅ‚anie 9.1.2 (wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostÄ™pie do edukacji oraz zmniejsznic w jakoÅ›ci usÅ‚ug edukacyjnych).

Wersja do druku

Aktualno¶ci

Sprawozdanie końcowe - poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym Gimnazjum nr1 im. ks. Władysława Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej

24.07.2012

 Projekt realizowany byÅ‚ w dniach od 26.01.2011r. do 18.06.2011r. z udziaÅ‚em 87 uczniów i od 13.09.2011r. do 22.06.2012r. z udziaÅ‚em 75 osób. Program adresowany byÅ‚ gÅ‚ównie do uczniów klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. WÅ‚adysÅ‚awa Kowalczyka w Woli RzÄ™dziÅ„skiej. OgóÅ‚em uczestniczyÅ‚o 162 osoby w projekcie.

Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie

24.07.2012

 W dodatkowych zajÄ™ciach pozalekcyjnych z matematyki braÅ‚o udziaÅ‚ 8 uczniów. ZajÄ™cia odbywaÅ‚y siÄ™ przez póÅ‚torej roku i trwaÅ‚y w okresie od stycznia 2011r. do czerwca 2012r. ZajÄ™cia pozalekcyjne przeznaczone byÅ‚y dla uczniów gimnazjum, szczególnie zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowaÅ„ oraz poszerzeniem wiedzy z matematyki.
Celem prowadzonych zajęć było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz motywowanie młodzieży do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy.

Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego

24.07.2012

W dodatkowych zajÄ™ciach pozalekcyjnych z jÄ™zyka angielskiego braÅ‚o udziaÅ‚ 8 uczniów Gimnazjum Publicznego nr 3 w Koszycach Wielkich. ZajÄ™cia odbywaÅ‚y siÄ™ przez 1,5 roku 2 razy w tygodniu.

Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z fizyki w ramach projektu

24.07.2012

 W dodatkowych zajÄ™ciach pozalekcyjnych z fizyki braÅ‚o udziaÅ‚ 8 uczniów. ZajÄ™cia odbywaÅ‚y siÄ™ od stycznia 2011 do czerwca 2012 i byÅ‚y przeznaczone dla uczniów gimnazjum w Koszycach Wielkich i zamieszkaÅ‚ych na terenie Gminy Tarnów, szczególnie zainteresowanych rozwojem swoich zainteresowaÅ„ oraz poszerzeniem wiedzy z fizyki.

Zajęcia z fizyki

12.07.2012

 W ramach projektu „Akademia Sukcesu” w Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze wÅ›ród różnych zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematyki i jÄ™zyka obcego odbywaÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i trzecich gimnazjum majÄ…cy trudnoÅ›ci w opanowaniu wiadomoÅ›ci i umiejÄ™tnoÅ›ci w stopniu podstawowym objÄ™tych programem nauczania fizyki i astronomii.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zajęć edukacyjnych związanych z poradnictwem

12.07.2012

Twoja przyszÅ‚ość już trwa” to zajÄ™cia w ramach projektu „Akademia Sukcesu” prowadzone w Gimnazjum Nr 3 w Koszycach Wielkich oraz Gimnazjum Nr 4 w Zbylitowskiej Górze. ByÅ‚y to zajÄ…cia edukacyjne zwiÄ…zane z poradnictwem i doractwem zawodowym.

Zajęcia DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE z j. angielskiego

12.07.2012

Na zajÄ™ciach wyrównawczych „Akademii Sukcesu” z jÄ™zyka angielskiego uczniowie mieli możliwość nabywania i doskonalenia wszystkich sprawnoÅ›ci jÄ™zykowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze sÅ‚uchu, przede wszystkim w ramach kompetencji komunikacyjnej. ZajÄ™cia te umożliwiaÅ‚y rozwijanie w uczniach poczucie wÅ‚asnej wartoÅ›ci oraz wiary we wÅ‚asne możliwoÅ›ci jÄ™zykowe, m.in. poprzez pozytywnÄ… informacjÄ™ zwrotnÄ… od nauczyciela dotyczÄ…cÄ… ich indywidualnych umiejÄ™tnoÅ›ci jÄ™zykowych.

Sprawozdanie z przeprowadzenia zajęć dodatkowych z geografii

12.07.2012

 Dodatkowe zajÄ™cia z geografii realizowanie w ramach projektu „Akademia Sukcesu” odbywaÅ‚y siÄ™ od stycznia 2011 roku do czerwca 2012 roku. GÅ‚ównym celem realizowanym podczas zajęć byÅ‚o rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci posÅ‚ugiwania siÄ™ mapami różnej treÅ›ci. Uczniowie uczestniczÄ…cy w zajÄ™ciach zapoznali siÄ™ z treÅ›ciÄ… map geograficznych różnych rodzajów – topograficznych i przeglÄ…dowych, hipsometrycznych, turystycznych, drogowych i innych map tematycznych. Uczestnicy dowiedzieli siÄ™ o ich przeznaczeniu i możliwoÅ›ci praktycznego wykorzystania - wyszukiwali potrzebne informacje, dokonywali analizy i interpretacji treÅ›ci map, wyjaÅ›niali prawidÅ‚owoÅ›ci i zjawiska, formuÅ‚owali wnioski, dokonywali obliczeÅ„ i przeksztaÅ‚ceÅ„ skali.

Informatyka - Zbylitowska Góra - Gimnazjum

12.07.2012

Dodatkowe zajÄ™cia z informatyki realizowanie w ramach projektu „Akademia Sukcesu” odbywaÅ‚y siÄ™ w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze od stycznia 2011 roku do czerwca 2012 roku. GÅ‚ównym celem zajęć byÅ‚o nabycie przez uczniów umiejÄ™tnoÅ›ci tworzenia oraz posÅ‚ugiwania siÄ™ grafikÄ… komputerowÄ….

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z chemii

12.07.2012

Dodatkowe zajÄ™cia pozalekcyjne z chemii odbywaÅ‚y siÄ™ z uczniami zainteresowanymi przedmiotem i uzdolnionymi chemicznie. PozwalaÅ‚y na rozbudzanie, wzbogacanie i ksztaÅ‚cenie indywidualnych uzdolnieÅ„ uczniów, a jednoczeÅ›nie dziÄ™ki zastosowaniu różnych form aktywnoÅ›ci, na wszechstronny rozwój ich osobowoÅ›ci i wrażliwoÅ›ci.